Мій сайт

Правила конкурсного відбору дітей

«Затверджено»

рішенням педагогічної ради

від «30» серпня 2007р.

протокол №1

 

Правила

Конкурсного приймання дітей

(учнів, вихованців) до Чернівецької

Гімназії №6

Чернівецької міської ради

 

м. Чернівці

 

1. Загальні положення

    1.1. Правила конкурсного приймання до Чернівецької гімназії №6 розроблені на  підставі Інструкції  про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів)  затвердженої наказом МОН України № 389 від 19.06.2003 року та зареєстрованої Мінюстом України 04.07.2003 р № 547/7868, Положення про загальноосвітній навчальний заклад та Статуту гімназії.

   1.2. Приймання дітей (учнів) до гімназії здійсню­ється на конкурсній основі.

   1.3. У конкурсному відборі можуть брати участь діти (учні, вихованці) незалежно від місця проживання.

   1.4. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

 

2. Організація конкурсу.

 

2.1. Правила конкурсного приймання оголошуються не пізніше ніж за два місяці до його початку. Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу розміщуєть­ся у приміщенні гімназії. Зміст оголошення може  доводитися до відома населення через місцеві засоби масової інформації.

2.2. Не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу в приміщенні гімназії вивішується перелік питань з навчальних предметів, за якими проводитимуть­ся випробування, а також теми творчих робіт із зазначенням вимог до їх змісту, порядку оформлення та подання.

2.3. Випробування в рамках основного конкурсного приймання проводяться лише після закінчення навчального року (червень-серпень). За наявності вільних місць допускається додаткове конкурсне приймання , яке  організовується таким чином, щоб зарахування дітей (учнів, вихованців) відбулося не пізніше ніж за тиждень до початку нового навчального року.

2.4. Додаткове конкурсне приймання може, як виняток, відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць за таких самих умов, що й основний. При цьому наповнюваність класів не повинна перевищувати 30 учнів.

2.5. Для проведення конкурсних випробувань у гімназії створюється конкурсна комісія), склад якої затверджується наказом директора гімназії за погодженням з радою гімназії. До складу конкурсної комісії залучається практичний психолог. Головою конкурсної комісії є директор гімназії або його заступник.

2.6. Якщо умовами конкурсу передбачено проведення випробувань із загальноосві­тніх предметів, то з кожного предмета створюється предметна комісія зі складу членів конкурсної комісії; її склад затверджується наказом директора гімназії.

2.7. До участі в конкурсі допускаються діти (учні, вихованці) на підставі осо­бистої заяви (для неповнолітніх — заяви батьків або осіб, які їх замінюють), що подається на ім'я директора гімназії, табеля успішності учня або свідоцтва про базову загальну середню освіту, якщо учень вступає до 6-го класу гімназії   (що відповідає 10-му класу старшої школи).

 

2.8. До конкурсної комісії можна подавати копії дипломів, грамот, інших доку­ментів, які підтверджують здібності учнів з обраної спеціалізації та відображають їх навчальні та творчі досягнення.

2.9. Не дозволяється вимагати від учнів характеристик з попереднього місця на­вчання, довідок з місця роботи батьків тощо.

 

3. Проведення конкурсу.

 

3.1. Конкурсні випробування для учнів (вихованців), які вступають до            1-го класу гімназії (що відповідає 5-му класу основної школи), проводяться з навчальних пред­метів, що відповідають спеціалізації гімназії, в усній або письмовій формах (співбесіда, диктант, тестування, письмова робота, усне опитування за білетами тощо).

Адміністрація гімназії самостійно визначає чисельність приймальної та предмет­ної комісій, а також види, форми проведення та кількість конкурсних випробувань, але не більше двох з урахуванням співбесіди.

3.2. Конкурсні випробування для учнів (вихованців), які вступають до 6-го класу гімназії (що відповідає 10-му класу старшої школи), проводяться з навчаль­них предметів, що відповідають спеціалізації гімназії , в усній або письмовій формах (співбесіда, диктант, тестування — у тому числі комп'ютерне, письмова робота, усне опитування за білетами, захист творчих робіт тощо).

Адміністрація гімназії самостійно визначає чисельність приймальної та предметних комісій, а також види, форми проведення та кількість конкурсних випро­бувань, але не більше трьох з урахуванням співбесіди .

3.3. Конкурсні випробування для учнів (вихованців), які вступають до інших класів гімназії  проводяться за умови наявності вільних місць, як правило, під час основного конкурсного приймання.

Адміністрація гімназії  самостійно визначає умови і порядок проведення конкурсного приймання таких учнів.

Приймання учнів (вихованців) до гімназії  того самого типу або  спеціалізації, за якою дитина навчалася раніше, може відбуватися за співбесідою.

3.4. Співбесіда як один з видів конкурсних випробувань з учнями, які вступають до гі­мназії передбачає виконання спеціальних діагностичних завдань для виявлення здібностей і нахилів дитини, рівня її інтелекту та наявності творчого потенціалу.

Такі завдання з урахуванням спеціалізації гімназії розробляє конкурсна комісія на основі матеріалів, запропонованих центрами практичної психології і соціальної роботи (психологічними службами), та затверджує директор гімназії  за погодженням з управління освіти Чернівецької міської ради.

3.5. Білети, тексти диктантів, варіанти письмових завдань (тестів), теми творчих робіт для конкурсних випробувань, зміст яких має відповідати навчальним програмам середньої загальноосвітньої школи відповідного класу, розробляються методичними об'єднаннями вчителів (методичними комісіями, кафедрами) та затверджуються директо­ром гімназії за погодженням  з управлінням освіти Чернівецької міської ради.

3.6. Не допускається застосовувати ті самі варіанти завдань для випробувань, що відбуваються у різні дні.

3.7. Конкурсні завдання зберігаються у директора гімназії  в запе­чатаному конверті, що його відкриває в день випробування голова предметної комісії у присутності її членів та вступників.

3.8. Для проведення конкурсного випробування у письмовій формі вступникам видається папір зі штампом гімназії; передбачається, що першу сторінку буде відділено від самої письмової роботи.

Після закінчення випробування письмові роботи шифруються головою предметної комісії та передаються для перевірки членам цієї комісії без титульної сторінки. Деши­фрування робіт здійснюється головою предметне комісії після виставлення балів.

3.9. Для проведення усного випробування вступникам видається папір зі штам­пом гімназії  для підготовки до відповіді (складання тез або плану відповіді, запису основних визначень, законів, формул, малюнків, схем, розв’язання задач тощо).

3.10. Обсяг і тривалість написання вступниками письмових робіт, підготовки до усного опитування за білетами, інших видів випробувань визначає голова конкурсної комісії для кожної вікової групи окремо.

3.11. Письмові роботи учасників конкурсу та аркуші із записами, зробленими вступниками під час підготовки до усної відповіді, зберігаються у гімназії протягом року. Місце їх зберігання визначає директор гімназії .

3.12. Результати конкурсних випробувань (у тому числі співбесіди) оформляють­ся у вигляді протоколів  відповідної комісії, які зберігаються в тому са­мому порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації учнів (вихованців).

3.13. Результати усного випробування оголошуються в той самий день, письмового  не пізніше ніж через три дні після його проведення. Списки вступників з виставленими бала­ми вивішуються у приміщенні гімназії для загального ознайомлення.

3.14. Учасники міжнародних олімпіад, конкурсів, спортивних змагань, призери та учасники III—IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, а також учасники II та Ш етапів конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук пото­чного року звільняються від конкурсного випробування з відповідного предмета. У такому разі учневі виставляється до протоколу максимальна кількість балів.

3.15. Учні-випускники 9-х класів, які за результатами навчання отримали свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою, звільняються від одного випробуван­ня (на вибір вступника) з виставленням до протоколу максимальної кількості балів.

3.16. 3 категоріями учнів, зазначеними в пунктах 3.14-3.15, допускається проведення тільки одного випробування — співбесіди. Якщо за результатами співбесіди учень не підтверджує своїх попередніх досягнень, він бере участь у конкурсних випробуваннях на загальних умовах.

3.17. Діти (учні, вихованці), які хворіли під час проведення конкурсу, зобов’язані подати медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі в повторних конкурсних випробуваннях, терміни проведення яких визначає директор гімназії.

3.18. Діти (учні, вихованці), які не з'явились на конкурсне випробування без поважних причин, до наступних випробувань не допускаються.

4. Порядок зарахування.

 

4.1. Діти (учні, вихованці), які згідно з рейтингом пройшли конкурс зараховуються до гімназії наказом директора на підставі рішення конкурсної комісії. Зарахування дітей (учнів, вихованців) проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу.

4.2. До гімназії  подаються такі документи: копія свідоцтва про народження                (паспорта), особова справа , медична картка (довідка) встановленого зразка.

4.3. Якщо учні, їх батьки або особи, які їх замінюють, не згодні з рішенням кон­курсної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом трьох днів з дня її подання. Для розгляду апеляцій створюється апеляційна комісія, чисельність та склад якої визначаються директором гімназії за погоджен­ням з управлінням освіти Чернівецької міської ради. Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляції забороняється.

4.4. У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися до управління освіти Чернівецької міської ради, яке створює свою апеляційну комісію, рішення якої є остаточним.

4.5. Учні (вихованці), які за підсумками конкурсу не зараховані до гімназії,  продовжують навчання у закладі, де вони навчалися до участі в конкурсі.

4.6. Діти (учні, вихованці), які зараховані до гімназії, але не приступили до занять без поважних при­чин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються з гімназії. На звіль­нені місця може проводитися додаткове конкурсне приймання.

4.7. Учень має право брати участь у конкурсних випробуваннях, що їх проводять декі­лька загальноосвітніх навчальних закладів, але для зарахування до гімназії  вступник повинен надати оригінал документа про освіту (та інші відповідні документи) не пізніше ніж протягом 5 днів після закінчення конкурсу в гімназії.

 

5. Контроль за проведенням конкурсу.

 

5.1. Директор гімназії  несе персональну відповідальність за дотримання вимог Правил конкурсного приймання.

5.2. Контроль за організацією та проведенням конкурсу, порядком зарахування учнів (учнів, вихованців) до гімназії та його результатами покладається на  управління освіти Чернівецької міської ради.

5.3. При порушенні гімназією вимог  Правил конкурсного приймання, розроблених гімназією, рішенням  управління освіти Чернівецької міської ради результати конкурсу визнаються недійсними. У такому разі  управління освіти Чернівецької міської ради організовує і проводить повторний конкурс, результати якого є остаточними.

Четверг, 30.06.2022, 02:16
Вітаю Вас Guest

Категорії розділу

Оголошення [92]

Пошук

Статистика


Free website builderuCoz