Мій сайт

Статут

 

 

Затверджено

Рішення Чернівецької

міської ради VІІ скликання

26.01.2017____

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ГІМНАЗІЇ № 6

ІМЕНІ ОЛЕКСАНДРА ДОБРОГО (ALEXANDRU CEL BUN)

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(нова редакція)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернівці – 2016

  1. Загальні положення

 

1.1.Чернівецька гімназія № 6 імені Олександра Доброго (Alexandru cel Bun) Чернівецької міської ради (далі -Установа), відповідно до законодавства України є бюджетною установою, заснованою на власності територіальної громади м. Чернівців, яка повністю утримується за рахунок коштів міського бюджету та є неприбутковою.

Установа створена згідно з рішенням виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 10.04.2007 р. № 279/16.

 

1.2.ЗасновникомУстанови є Чернівецькаміська рада (далі-Засновник).

 

1.3.Органом, до сфери управління якого входить Установа, є виконавчий комітет Чернівецької міської ради (далі - Представник Засновника).

 

1.4. Координацію діяльності Установи здійснює управління освіти Чернівецької міської ради (далі-Управління).

 

1.5.Правовий статус Установи – комунальна, неприбуткова, некомерційна, бюджетна установа.

 

1.6. Установа є юридичною особою, діє на підставі цього Статуту та підлягає державній реєстрації.

 

1.7. Установа здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Законів України«Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України, рішень Чернівецької міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень Чернівецького міського голови, наказів начальника управління освіти, інших нормативно-правових актів та цього Статуту.

 

2. Найменування та місцезнаходження Установи

 

2.1. Повне найменування Установи – ЧЕРНІВЕЦЬКА ГІМНАЗІЯ № 6 ІМЕНІ ОЛЕКСАНДРА ДОБРОГО (ALEXANDRU CEL BUN)ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ.

 

2.2.Скорочене найменування Установи:Чернівецька гімназія № 6 імені

Олександра Доброго (Alexandru cel Bun).

 

2.3.Місцезнаходження Установи: 58000,місто Чернівці,вулиця Шептицького Андрія Митрополита, 19.

 

2.4.При зміні юридичної адреси Установа зобов’язана повідомити про це орган, що здійснив державну реєстрацію, державну податкову інспекцію м. Чернівців та інші зацікавлені органи у визначений законодавством термін.

 

3. Юридичний статус Установи

 

3.1. Установа є юридичною особою. Права і обов’язки юридичної особи Установа набуває з дня її державної реєстрації.

 

3.2. Установа має круглу гербову печатку та штамп зі своїм найменуванням і найменуванням вищого органу, бланки з власними реквізитами, ідентифікаційний код, може мати реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства, самостійний баланс.

 

3.3. Установа несе відповідальність за своїми зобов’язаннями відповідно до чинного законодавства України. Установа не несе відповідальності за зобов’язаннями Засновника. Засновник не несе відповідальності за зобов’язаннями Установи.

 

3.4. Установа здійснює свою діяльність, спрямовану на досягнення економічних, соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.

 

4. Предмет і мета діяльності Установи

 

4.1.Головною метою Установи є забезпечення реалізації права громадян на здобуття базової та повної загальної середньої освіти в обсязі державних стандартів.

 

4.2.Головним завданням Установи є:

4.2.1.Створення умов для здобуття дітьми шкільного віку базової та повної загальної середньої освіти в обсязі державних стандартів.

4.2.2. Формування основних норм загальнолюдської моралі.

4.2.3.Розвиток творчих здібностей і обдарувань.

 

4.3.Установа – загальноосвітній навчальний заклад ІІ-ІІІ ступенів з румунською мовою навчання та поглибленим вивченням державної мови, який забезпечує відповідний рівень загальноосвітньої підготовки учнів згідно з вимогами Державних стандартів базової та повної загальної середньої освіти.

 

4.4.Установа несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

4.4.1. Безпечні умови освітньої діяльності.

4.4.2.Дотримання державних стандартів базової та повної загальної середньої освіти.

4.4.3.Дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами.

4.4.4.Дотриманням умов, що визначаються за результатами державної атестації.

4.4.5.Дотримання фінансової дисципліни.

 

4.5.Навчання та виховання в Установі здійснюється румунською мовою, запроваджено вивчення другої іноземної (французької) мови. За згодою батьків викладання окремих предметів може здійснюватися державною українською мовою.

 

4.6.З урахуванням освітніх запитів населення, кадрового
забезпечення та матеріально-технічної і методичної бази Установа може мати у своєму складі в старшій школі профільні класи за одним або кількома профільними напрямами. Установа може мати спеціальні та інклюзивні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами за погодженням з Управлінням.

 

4.7. Установа може здійснювати індивідуальне навчання та навчання екстерном, яке організовується відповідно до положень про індивідуальне навчання та екстернат у системі загальної середньої освіти, затверджених
Міністерством освіти і науки України.

 

4.8. Установа має право:

4.8.1.Проходити в установленому порядку державну атестацію; визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із Засновником;визначати варіативну частину робочого навчального плану.

4.8.2.Вустановленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани.

4.8.3.Спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить чинному законодавству України.

4.8.4.Використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу.

4.8.5.Отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб згідно з чинним законодавством.

4.8.6.Надавати платні послуги населенню.

4.8.7.Залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України.

4.8.8.Розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-оздоровчих і культурних підрозділів.

4.8.9.Встановлювати форму одягу для учнів.

 

4.9. Кількість класів в Установі встановлюється за погодженням з Управлінням згідно з нормативами їх наповнюваності, встановленими законодавством з урахуванням наявності приміщень, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам для здійснення навчально-виховного процесу, та відповідно до кількості поданих заяв про зарахування до Установи.

 

4.10.В Установі створюються та функціонують предметні методичні об’єднання, методичні формування для педагогічних працівників з актуальних проблем навчання і виховання.

 

4.11.ВзаєминиУстанови з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

 

 

5. Організація діяльності Установи

 

5.1. Установа планує свою роботу самостійно, відповідно до перспективного та річного планів. У плані відображаються найголовніші питання роботи навчально-виховного комплексу, визначаються перспективи його розвитку. План роботи затверджується наказом керівника Установи.

 

5.2.Навчально-виховний процес в Установі здійснюється відповідно до робочого навчального плану, що складається на основі Типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини.

 

5.3.Робочий навчальний план Установи затверджується Управлінням. У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків (щоденний, тижневий) та режим роботи (щоденний, річний ).

 

5.4.Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники Установи добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу,форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів базової та повної загальної середньої освіти.

 

5.5.Установа здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання. Відповідно до поданих батьками або особами, які їх
замінюють, заяв Установа за погодженням з відповідним органом
управління освітою створює умови для прискореного навчання та
навчання екстерном.

 

5.6.В Установі за потребою може організовуватись та здійснюватись індивідуальна форма навчання відповідно до Положення про індивідуальне навчання у системі загальної середньої освіти, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

 

5.7. Структура навчального року та режим роботи встановлюється Установою у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом.

 

5.8. Режим роботи Установи:

Установа працює за п’ятиденним робочим тижнем в режимі повного робочого дня. Вихідні дні – субота, неділя, святкові.

Щоденний графік роботи Установи:

  • початок роботи 8.00;
  • закінчення роботи 18.00.

 

5.9. Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються не пізніше 1 липня наступного року. Навчальні заняття розпочинаються лише за наявності акта, що підтверджує готовність приміщення Установи для роботи у новому навчальному році.

Навчальний рік поділяється на семестри. Їх тривалість та календарні строки визначаються згідно з рекомендаціями Міністерства освіти і науки України.

 

5.10.Тривалість канікул впродовж навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

 

5.11. Тривалість уроків в Установі становить - 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з Управлінням та Держпродспоживслужбою у м. Чернівцях.

 

5.12.Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог і затверджується директором Установи.

Для учнів 5-9-х класів допускається проведення підряд
двох уроків під час лабораторних і контрольних робіт, написання
творів, а також уроків трудового навчання. У 10-11-х класах
допускається проведення підряд двох уроків з одного предмета
інваріантної та варіативної частини навчального плану і профільних
дисциплін (предметів).

 

5.13. Установа може обрати інші, крім уроку, форми організації
навчально-виховного процесу.

 

5.14.В Установі встановлюється така тривалість перерв між уроками:1 перерва – 10 хвилин, 2 перерва – 10 хвилин, 3перерва – 20 хвилин, 4 перерва – 20 хвилин, 5перерва – 10 хвилин.

 

5.15. Крім різних форм обов'язкових навчальних занять в Установі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.

 

5.16.Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

 

5.17. Залучення учнів до видів діяльності, не передбачених
навчальною програмою та робочим навчальним планом Установи,
дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх
замінюють.

 

5.18. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету для учнів визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

 

5.19. Система оцінювання навчальної діяльності учнів здійснюється відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів, затверджених Міністерством освіти і науки України.

 

5.20.Облік навчальних досягнень учнів впродовж навчального року здійснюється у класних журналах, Інструкції про ведення яких затверджуються Міністерством освіти і науки України. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.

 

5.21.У перевідних ( 5-8-х,10-х) класах в кінці навчального року видається табель навчальних досягнень учнів, у якому відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри та навчальний рік.

 

5.22.Навчання у випускних (9-х ,11-х) класах Установи завершується державною підсумковою атестацією учнів. Зміст, форма, терміни і порядок державної підсумкової атестації визначаються Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України та зареєстрованого Міністерством юстиції України.

 

5.23. Звільнення учнів від державної підсумкової атестації проводиться у порядку встановленому Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України.

 

5.24.Порядок переведення і випуск учнів (вихованців) Установи визначається нормативними документами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України та зареєстрованими в Міністерстві юстиції України.

 

5.25.Учням, які закінчили певний ступінь навчального закладу видається відповідний документ про освіту, зразки яких затверджуються Кабінетом Міністрів України:

5.25.1.Після закінчення школи ІІ ступеня - свідоцтво про базову загальну середню освіту.

5.25.2Після закінчення школи ІІІ ступеня - атестат про повну загальну середню освіту.

 

5.26.Випускникам 9-х, 11-х класів, які не атестовані хоча б з одного предмета, видається табель успішності. Учні, які не отримали документи про освіту, можуть продовжити навчання за екстернатною формою у загальноосвітньому навчальному закладі, визначеному Управлінням.

 

5.27. За високі досягнення у навчанні учні 5-8-х,10-х класів нагороджуються похвальним листом «За високі досягнення у навчанні», а випускники III ступеня - похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів», медалями - золотою «За високі досягнення у навчанні» або срібною «За досягнення у навчанні».

За відмінні успіхи в навчанні випускникам II ступеня видається свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою. Порядок нагородження учнів за високі досягнення у навчанні встановлюється Міністерством освіти і науки України.

 

5.28.Свідоцтва про базову загальну середню освіту, атестати
про повну загальну середню освіту та відповідні додатки до них
реєструються у книгах обліку та видачі зазначених документів встановленого зразка.

Контроль за дотриманням порядку видачі випускникам свідоцтв,
атестатів, золотих і срібних медалей, похвальних грамот та листів
здійснюється Управлінням.

 

5.29. Виховання учнів в Установі здійснюється під час проведення уроків, в процесі позаурочної та позашкільної роботи.

 

5.30.Комплектування Установи:

5.30.1. Зарахування учнів до всіх класів Установи здійснюється за Правилами конкурсного приймання, розроблених на підставі Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей ( учнів, вихованців) до гімназій , ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл ( шкіл-інтернатів ), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України та зареєстрованої Міністерством юстиції України, Положення про загальноосвітній навчальний заклад та Статуту Установи.

 

5.30.2.Зарахування здійснюється за наказом керівника Установи на підставі особистої заяви (для неповнолітніх - заяви батьків або осіб, які їх замінюють), свідоцтва про народження дитини,медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти.

5.30.3.Керівник Установи в обов’язковому порядку ознайомлює дітей та їх батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до Установи, її Статутом, правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію навчально-виховного процесу.

5.30.4. Іноземні громадяни та особи без громадянства
зараховуються до Установи відповідно до чинного законодавства та
міжнародних договорів.

5.30.5.Переведення учнів Установи до наступного класу здійснюється у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

5.30.6. У разі потреби, учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу.

У разі вибуття учня з населеного пункту батьки або особи, які
їх замінюють, подають до Установи заяву із зазначенням причини
вибуття.

У разі переходу учня до іншого навчального у межах населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу заяву із
зазначенням причини переходу та довідку, що підтверджує факт
зарахування дитини до іншого навчального закладу.

5.30.7.Переведення дітей до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи дитини, зразок якої встановлено Міністерством освіти і науки України.

5.30.8.Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється згідно з нормативами, встановленими Міністерством освіти і науки України та погодженими з Міністерством фінансів України.

 

5.31.Відповідальність за організацію харчування учнів Установи покладається на Засновника, керівника Установи. Норми та порядок організації харчування учнів встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Контроль за організацією та якістю харчування покладається на керівника Установи та медичних працівників.

 

5.32.Медичне обслуговування учнів забезпечується Засновником і здійснюється Чернівецькою міською дитячою поліклінікою.

Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи, в тому числі проведення обов’язкових медичних оглядів за станом здоров’я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом.

 

5.33.Установа може надавати платні послуги на договірній основі згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України. Порядок надання платних послуг затверджується Міністерством освіти і наукиУкраїни за погодженням з Міністерством фінансів України та Міністерством економіки України.

Суббота, 29.01.2022, 06:28
Вітаю Вас Гість

Категорії розділу

Оголошення [92]

Пошук

Статистика


Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz