Мій сайт

Статут_2частина

5.34. Установа самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та цим Статутом.

 

5.35. Установа несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за: безпечні умови освітньої діяльності, дотримання державних стандартів освіти, дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами, дотримання фінансової дисципліни.

 

6.Учасники навчально-виховного процесу

 

6.1. Учасниками навчально-виховного процесу в Установі є учні,керівники, педагогічні працівники, батьки або особи, які їх замінюють.

 

6.2. Статус учасників навчально-виховного процесу, їхні права і обов'язки визначаються Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад,іншими актами законодавства України, цим Статутом та правилами внутрішнього розпорядку Установи.

 

6.3. Учні мають право на:

6.3.1.Доступність і безоплатність базової та повної загальної середньої освіти.

6.3.2.Вибір форми навчання, профільного напряму, факультативів, спецкурсів, позакласних занять.

6.3.3.Безпечні і нешкідливі умови навчання та праці.

6.3.4.Користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновлювальною та лікувально-оздоровчою базою Установи.

6.3.5. Участь у різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо.

6.3.6.Отримання додаткових, у тому числі платних, навчальних послуг.

6.3.7. Перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх
предметів інваріантної та варіативної частини.

6.3.8.Участь у роботі органів громадського самоврядування Установи.

6.3.9. Участь у роботі добровільних самодіяльних об'єднань, творчих студій, клубів, гуртків, груп за інтересами тощо.

6.3.10.Повагу людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань.

6.3.11.Захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

 

6.4. Учні зобов'язані:

6.4.1Оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державними стандартами базової та повної загальної середньої освіти.

6.4.2.Підвищувати свій загальний культурний рівень.

6.4.3.Брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальним планом Установи.

6.4.4.Дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників.

6.4.5.Виконувати вимоги педагогічних та інших працівників Установи відповідно до статуту та правил внутрішнього розпорядку Установи.

6.4.6.Брати участь у різних видах трудової діяльності.

6.4.7. Дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна, майна інших учасників навчально-виховного процесу.

6.4.8. Дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку Установи.

6.4.9.Дотримуватися правил особистої гігієни.

 

6.5. Учні Установи можуть залучатись за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно корисної праці відповідно до Статуту і правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.

 

6.6. Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право:

6.6.1.Обирати форми навчання і виховання дітей.

6.6.2.Створювати батьківські громадські організації та брати участь в їх діяльності, обирати і бути обраними до батьківських комітетівта органів громадського самоврядування.

6.6.3.Звертатися до органів управління освітою, керівника Установи і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей.

6.6.4.Приймати рішення про участь дитини в науковій, спортивній, трудовій, пошуковій та інноваційній діяльності Установи.

6.6.5.Брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази Установи.

6.6.6.На захист законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування Установи та у відповідних державних, судових органах.

 

6.7. Батьки та особи, які їх замінюють зобов’язані:

6.7.1.Нести відповідальність за здобуття дітьми базової та повної загальної середньої освіти.

6.7.2.Створювати умови для здобуття дитиною базової та повної загальноїсередньої освіти за будь-якою формою навчання.

6.7.3. Забезпечувати дотримання дітьми вимог статуту Установи.

6.7.4.Постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей.

6.7.5.Поважати гідність дитини та працівників Установи.

6.7.6. Виховувати у дітей працелюбність, почуття доброти,милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім'ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів.

6.7.7.Виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

 

6.8.Установа надає батькам і особам, які їх замінюють, допомогу у виконанні ними своїх обов’язків.У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов'язків, передбачених законодавством, Установа може порушувати в установленому порядку клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі виступати позивачем до суду з питань позбавлення їх батьківських прав.

 

6.9. Педагогічними працівниками Установи можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я яких дозволяє виконувати професійні обов'язки.

До педагогічної діяльності не допускаються особи, яким вона заборонена за медичними показаннями, за вироком суду. Перелік медичних протипоказань щодо провадження педагогічної діяльності встановлюється законодавством.

 

6.10. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, законом України «Про загальну середню освіту»та іншими законодавчими актами. Педагогічні працівники призначаються Управлінням за поданням керівника Установи.

 

6.11. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається відповідно до законодавства керівником Установи і затверджується Управлінням. Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише в разі зміни кількості годин для вивчення окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням вимог законодавства про працю.

 

6.12.Педагогічні працівники мають право:

6.12.1.На вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і способів навчальної роботи з дітьми не шкідливі для здоров'я учнів.

6.12.2.Брати участь у роботі методичних об'єднань, нарад, зборів та інших органів самоврядування Установи, в заходах, пов'язаних з організацією навчально-виховної роботи.

6.12.3.Обирати форми та здійснювати підвищення своєї кваліфікації, навчатися у вищих навчальних закладах і закладах системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

6.12.4.Проходити атестацію для здобуття відповідної кваліфікаційної
категорії.

6.12.5. Проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу.

6.12.6.Вносити керівництву Установи і органам управління освітою пропозиції щодо поліпшення роботи Установи.

6.12.7.На соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства.

6.12.8. Об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством.

6.12.9.Порушувати питання захисту прав, професійної та людської
честі і гідності.

6.12.10. Інші права, що не суперечать законодавству України.

 

6.13. Педагогічні працівники зобов'язані:

6.13.1.Забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм з дотриманням вимог Державних стандартів базової та повної загальної середньої освіти.

6.13.2.Контролювати рівень навчальних досягнень учнів та нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання, затвердженими Міністерством освіти і науки України.

6.13.3.Доводити результати навчальних досягнень учнів до відома дітей, батьків, осіб, що їх замінюють, керівника Установи.

6.13.4.Сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров'я, здійснювати пропаганду здорового способу життя.

6.13.5.Виховувати повагу до державної символіки, принципів
загальнолюдської моралі.

6.13.6.Готувати учнів до самостійного життя з дотриманням принципів взаєморозуміння, злагоди між усіма народами, етнічними,
національними, релігійними групами.

6.13.7.Дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати особисту
гідність учнів та їх батьків.

6.13.8.Захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства.

6.13.9.Виховувати в учнів шанобливе ставлення до батьків, жінок, старших за віком осіб; повагу до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань українського народу.

6.13.10.Постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну
майстерність, рівень загальної і політичної культури.

6.13.11.Виконувати статут Установи, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору.

6.13.12.Виконувати накази і розпорядження керівника Установи, Управління.

6.13.13.Брати участь у роботі педагогічної ради.

6.13.14.Вести відповідну документацію.

6.13.15.Проходити медичні огляди (відповідно до Закону України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення»).

 

6.14. В Установі обов'язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України та зареєстрованого Міністерством юстиції України.

 

6.15.Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків не допускається крім випадків, передбачених
законодавством.

Залучення педагогічних працівників до участі у видах робіт,
не передбачених робочим навчальним планом, навчальними програмами
та іншими документами, що регламентують діяльність Установи, здійснюється лише за їх згодою.

 

6.16. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку Установи, не виконують посадових обов'язків, умови колективного договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

 

6.17. Керівник Установи призначає класних керівників, завідуючих
навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками, права та обов'язки яких визначаються нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, правилами внутрішнього розпорядку та цим Статутом.

 

6.18. Працівники Установи несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно із законодавством.

 

6.19. Представники громадськості мають право:

6.19.1.Обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в Установі.

6.19.2.Керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами і гуртками, секціями.

6.19.3.Сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню Установи.

6.19.4.Проводити консультації для педагогічних працівників.

6.19.5.Брати участь в організації навчально-виховного процесу.

 

6.20. Представники громадськості зобов'язані дотримуватися Статуту Установи, виконувати накази та розпорядження керівника Установи, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

 

7. Управління Установою та її структура

 

7.1.Управління Установою здійснюється його Засновником та Управлінням.

 

7.2.Безпосереднє керівництво Установою здійснює його директор, якого призначає і звільняє з посади начальник Управління. Призначення директора здійснюється управлінням освіти Чернівецької міської ради за результатами конкурсного відбору шляхом укладання контракту, погодивши кандидатуру з органами місцевого самоврядування.

 

7.3. Директор Установи:

7.3.1.Відповідає за реалізацію завдань Державних стандартів базової та повної загальної середньої освіти, за якість та ефективність роботи педагогічного колективу.

7.3.2.Організовує навчально-виховний процес.

7.3.3.Створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та
позашкільній роботі, проведення виховної роботи.

7.3.4. Здійснює керівництво і контроль за діяльністю Установи.

7.3.5. Діє від імені Установи, представляє її у всіх державних та інших органах, установах та організаціях.

7.3.6. Розпоряджається в установленому порядку майном і коштами Установи і відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази Установи.

7.3.7.приймає на роботу та звільняє з роботи навчально-допоміжний персонал Установи.

7.3.8.Забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників.

7.3.9.Сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій до навчально-виховного процесу, керівництва учнівськими об'єднаннями за інтересами.

7.3.10. Видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження та контролює їх виконання.

7.3.11. Формує штатний розпис, який затверджується начальником Управління.

7.3.12. Контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей.

7.3.13. Затверджує Правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом.

7.3.14. Вносить пропозиції до управління освіти Чернівецької міської ради щодо змін в режимі роботи та мережі груп і класів.

7.3.15. Забезпечує дотримання вимог щодо охорони санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників.

7.3.16.Забезпечує реалізацію права учнів на захист від будь-яких
форм фізичного або психічного насильства.

7.3.17.Підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів.

7.3.18. Організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх заміняють.

7.3.19. Щороку звітує про навчально-виховну, методичну, фінансово-господарську діяльність Установи на загальних зборах ( конференціях) колективу та батьків або осіб, які їх замінюють.

7.3.20. Несе персональну відповідальність за стан і діяльність Установи, за додержання вимог чинного законодавства України, рішень Чернівецької міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень Чернівецького міського голови,наказів управління та цього Статуту, за результати своєї діяльності, в тому числі за цільове використання бюджетних коштів, за організацію виконання кошторису витрат і фінансових планів Установи.

 

7.4. Постійно діючим колегіальним органом управління Установою є педагогічна рада, головою педагогічної ради є керівник Установи.

 

7.5. Засідання педагогічної ради проводяться за потреби, але не менш як чотири рази на рік.

 

7.6. Педагогічна рада розглядає питання:

7.6.1. Удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу.

7.6.2.Планування та режиму роботи Установи.

7.6.3.Варіативної складової робочого навчального плану.

7.6.4.Переведення учнів(вихованців)до наступного класу і їх випуску,видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні.

7.6.5.Підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи,впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду.

7.6.6.Участі в інноваційній та експериментальній діяльності Установи,співпраці з вищими навчальними закладами та науковими установами.

7.6.7.Морального та матеріального заохочення учнів (вихованців) і працівників Установи.

7.6.8.Морального заохочення батьків та осіб,що їх замінюють,та громадських діячів,які беруть участь в організації навчально-виховного процесу.

7.6.9.Притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів (вихованців),працівників закладу за невиконання ними своїх обов'язків.

7.6.10.Іншіпитання,пов'язані з діяльністю Установи.

 

7.7.Органом громадського самоврядування Установи є загальні збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

 

7.8.Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються пропорційно від таких трьох категорій:

7.8.1.Працівників Установи - зборами трудового колективу.

7.8.2.Учнів ІІ-ІІІ ступенів навчання – класними зборами.

7.8.3.Батьків, представників громадськості - батьківськими зборами.

Термін їх повноважень становить 1 рік.

Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

 

7.9.Право скликати збори мають голова ради Установи, учасники зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, керівник Установи та Засновник.

 

7.10.Загальні збори:

7.10.1.Обирають раду Установи, її голову.

7.10.2.Затверджують план роботи ради.

7.10.3.Заслуховують звіт керівника та голови ради Установи.

7.10.4.Розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності Установи.

 

7.11. У період між загальними зборами діє рада Установи.

 

7.12.До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів II-III ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами Установи. Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами. На чергових виборах склад ради оновлюється не менше, ніж на третину.

 

7.13.Рада працює за планом, який затверджують загальні збори. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік. Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи керівника чи Засновника Установи, а також членами ради.

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

 

7.14. Очолює раду Установи голова, який обирається із складу ради.

Голова ради може бути членом педагогічної ради. Головою ради не може бути керівник Установи. Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

 

7.15. Рада Установи:

7.15.1.Організовує виконання рішень загальних зборів.

7.15.2.Затверджує режим роботи Установи.

7.15.3.Розглядає питання здобуття обов'язкової базової та повної загальної середньої освіти учнями.

7.15.4.Підтримує ініціативи щодо удосконалення системи навчання та виховання учнів, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів.

7.15.5.Вносить пропозиції щодо зміни типу Установи, поглибленого вивчення предметів, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин.

7.15.6.Приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників Установи золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» або срібною медаллю «За досягнення у навчанні» та нагородження учнів похвальними листами «За високі досягнення у навчанні» та похвальними грамотами «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів».

7.15.7.Разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту.

7.15.8.Сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань.

7.15.9.Організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням.

7.15.10.Розглядає питання зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення і використання бюджету Установи.

7.15.11.Заслуховує звіт голови ради, інформацію керівника та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності.

7.15.12.Бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій учителям.

7.15.13.Виступає ініціатором проведення добродійних акцій.

7.15.14.Вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу.

7.16. Основною структурною ланкою Установи є клас - колектив учнів, що формується з метою виконання завдань на основі їхніх вікових особливостей, рівня розвитку.

7.17.Колективним органом учнівського самоврядування є учнівські збори Установи (класу).

 

7.18. Учнівські збори Установи (класу):

7.18.1.Обирають органи учнівського самоврядування Установи (класу).

7.18.2.Висувають своїх представників для участі в роботі органів громадського самоврядування.

7.18.3.Обговорюють питання організації навчання, діяльності і дозвілля учнівського колективу.

 

7.19.Колективним органом батьківського самоврядування є батьківські збори Установи (класу).

 

7.20.Батьківські збори Установи (класу):

7.20.1.Обирають органи батьківського самоврядування.

7.20.2.Обирають своїх представників для участі в роботі громадського самоврядування Установи.

7.20.3.Залучають батьків до участі в керівництві гуртками та іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями.

7.20.4.Вносять на розгляд ради Установи, педагогічної ради, керівника Установи та його заступників пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу.

7.20.5.Запрошують педагогів,представників державних органів управління, адміністрацію Установи для обговорення стану і перспектив роботи класу і Установи, а також роз’яснення з окремих питань, що турбують батьків.

 

7.21. В Установі за рішенням загальних зборів або ради Установи може створюватися і діяти піклувальна рада, положення про яку розробляє і затверджує Міністерство освіти і науки України.

7.22.ВУстанові можуть створюватися учнівські та учительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

 

8. Майно Установи та господарська діяльність

і звітність Установи

 

8.1.МайноУстанови складають основні фонди (приміщення, обладнання, а також інші цінності), вартість яких відображається на самостійному балансі управління освіти Чернівецької міської ради.

 

8.2. Майно Установи перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Чернівців і закріплене за ним на праві оперативного управління. Здійснюючи право оперативного управління, Установа володіє, розпоряджається та користується закріпленим за ним Засновником (уповноваженим ним Органом) майном, з обмеженням правомочності розпорядження щодо окремих видів майна за згодою Засновника,органа уповноваженого Засновником в порядку, передбаченим чинним законодавством України та цим Статутом.

 

8.3. Установа відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами та несе відповідальність за дотримання вимог та норм їх охорони.

 

8.4. Відчуження основних фондів Установи здійснюється за рішенням Засновника та уповноваженого ним органу.

 

8.5.Підрозділи Установи розміщуються в будівлі, яка повинна відповідати будівельним та санітарно-гігієнічним нормам і правилам, забезпечувати належні умови для різних видів діяльності учнів.

 

9. Контроль та ревізія діяльності Установи

 

9.1. Державний контроль здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері загальної середньої освіти.

 

9.2. Основною формою державного контролю за діяльністю Установи є державна атестація, яка проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

 

9.3.Установа підпорядкована і підзвітна Засновникові.

 

9.4.Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю Установи, проводяться її Засновником, відповідно до чинного законодавства.

 

9.5.Контроль за дотриманням Установою державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу повної середньої освіти здійснюється Засновником та Управлінням.

 

9.6. Контроль, перевірка та ревізія фінансово-господарської діяльності Установи здійснюється відповідними державними органами згідно з чинним законодавством України та органам

Четверг, 30.06.2022, 01:43
Вітаю Вас Guest

Категорії розділу

Оголошення [92]

Пошук

Статистика


Free website builderuCoz